Национален
телефон 0700 1 7887

Оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО)

Отпадъците от електрическо и електронно оборудване, към които спадат компютри, монитори, принтери, лаптопи и др. в момента са едни от бързо нарастващите потоци от отпадъци в света. Ниските цени на тази техника от една страна, и бързото развитие на технологиите от друга, дава възможност на потребителите постоянно да заменят "старата" техника с нова. Резултатът е – огромно количество отпадъци, които само в Европейския съюз нарастват с 5,3% всяка година.

В тези отпадъци се съдържат различни вещества, които представляват значителни рискове за околната среда, ако те не бъдат третирани правилно. Наред с това, компютърната техника съдържа и редица ценни материали (пластмаса, желязо, мед, алуминий, злато и др.), които могат да бъдат повторно използвани след рециклирането им. За съжаление, сложната смес от материали правят този процес труден.

Какви са възможностите пред един потребител, който иска да се раздели със своята "стара" техника? Предвид факта, че не може да я изхвърли наред с другите битови отпадъци, тъй като законово са предвидени санкции от 300 до 1000 лева за физическо лице и от 1400 до 4000 лева за едноличен търговец или юридическо лице (чл. 133, ал. 1 и чл. 134, ал. 1 от ЗУО), остава законният начин да предаде своята техника на юридическо лице, което има Разрешение за дейности с отпадъци.

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк