Нормативна уредба

Директивата на Европейския Парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване е транспонирана в българското законодателство в Закона за управление на отпадъците и в Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.

Целта на Директивата е да се предотврати образуването на отпадъци от електрическо и електронно оборудване чрез насърчаване на бизнеса и потребителите за повторна употреба, рециклиране и други форми на тяхното оползотворяване, което да допринесе, както за благоразумно и ефективно използване на природните ресурси, така и за извличането на ценни вторични суровини.

За отбелязване е, че се изискват значителни промени в сегашния модел на отношение към околната среда и ангажираност на всеки един от нас.

„Квант сервиз” ООД активно подкрепя насоката за повторна употреба на компютърната и офис техника и рециклирането й да става само, когато тя е негодна за употреба.

С Наредбата се цели да се подобри събирането, повторната употреба и рециклирането на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), така че да се допринесе за намаляването на отпадъците и за ефективното използване на ресурсите. В обхвата на Наредбата вече са включени и фотоволтаичните панели, а от 1 януари 2018г. Наредбата се променя и ще се прилага за по-голям брой видове ЕЕО.

Съгласно Наредбата, за календарната 2019 година Република България следва да събира ИУЕЕО в количество равно на не по-малко от 48 % от средното тегло на електрическо и електронно оборудване (ЕЕО), пуснато на пазара на Република България през предходните три години. От 2020г. и за всяка следваща година целта става  65%.

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк