За нас

Фирма „Квант сервиз” ООД в продължение на повече от 20 години предага на българския пазар маркова компютърна техника втора употреба, внос от САЩ, Канада и Европа. Фирмата разполга с висококвалифициран сервиз, който има дългогодишния опит с диагностицирането и ремонтирането на голямото разнообразие от компютри, монитори, лаптопи, сървъри, принтери и друго компютърно и офис оборудване.

Естеството на работата ни задължава да поемем лична инициатива и отговорност за опазването на околната среда, с което ние успешно се справяме.

Излязлото от употреба компютърно оборудване създава редица екологични проблеми и ние осъзнаваме, че най-доброто решение е да работим по световно известния принцип: „REDUCE-REUSE-RECYCLE"„РЕДУЦИРАЙ - ИЗПОЛЗВАЙ ОТНОВО - РЕЦИКЛИРАЙ". При компютърната техника този принцип работи в най-голяма степен, тъй като динамиката в развитието на технологиите води до морално остаряване на оборудване, което физически е здраво и годно за употреба.

Като фирма за рециклиране даваме възможност на потребители, които работят със стари софтуерни продукти да намерят своята „стара” техника, която е съвместима с тях. Още повече, марковата компютърна техника на световно известни фирми, като IBM , DELL , HP, Toshiba, Fujitsu Siemens и др. има дълъг физически живот и е в перфектно състояние за работа с офис-пакет и в интернет.

Ние първо бихме преценили, дали "старата" техника все още има стойност и се търси на пазара, преди да бъде изхвърлена като „отпадък”. В нормативните документи в българското законодателство отпадъците от елелктрическо и електронно оборудване се водят като ИУЕЕО (излязло от употреба електрическо и електронно оборудване).

Напоследък се забелязва тенденция, която е и в световен мащаб, потребителите да търсят надеждната, стара маркова техника не само от финансова гледна точка, но и от съображения, свързани със загрижеността за опазването на околната среда.

Нека да бъдем отговорни за своите избори и последствията от тях!

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк