Защо е важно да рециклираме старото компютърно оборудване

"Green growth is the only sustainable future – for Europe and the world. Industry and environment need to work hand in hand – in the long term our interests are the same."

Janez Potočnik, Environment Commissioner

Негодното за ползване компютърно оборудване ( компютри, монитори, принтери, твърди дискове, дънни платки и др.) е бързо растящ поток от отпадъци, познат още като e-waste, waste electrical and electronic equipment (WEEE), и странно защо в нашите нормативни документи е с превод - „излязло от употреба електрическо и електронно оборудване” (ИУЕЕО), като трябва да разбираме, че става въпрос за отпадък.

Отпадъците от това оборудване съдържат неопасни и опасни вещества и твърде често последното място, където те отиват са в развиващите се страни. Така някои страни решават собствените си проблеми с отпадъците, като елиминират действителността, че светът е една затворена система и всички замърсявания в крайна сметка ще се върнат в изходната точка под една или друга форма. Съществува вече нарастващо безпокойство относно замърсяванията причинени от опасните химични вещества и тежки метали в Африка, Азия и Южна Америка.

      Какво има в моя персонален компютър ?

Материал

Съотношение

Пластмаси

23 %

Желязо

32 %

Цветни и благородни метали

18 %

Платки

12 %

Стъкло

15 %

 Наред с това, се съдържа и комплекс от смесени материали, което прави процеса на рециклиране труден.

Пътната карта за ефективно използване на ресурсите в Европа / The Roadmap to a resource-efficient Europe / признава значението на отпадъците като ресурс, който трябва ефективно да се използва в икономиката. В нея се посочва, че по-висок приоритет трябва да бъде даден на повторната употреба, и че трябва да бъдат създадени стимули за предотвратяване и/или рециклиране на отпадъците.

 

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк