Рециклиране на стара техника

Квант Сервиз“ ООД приема за рециклиране електронна техника, която е морално или физически остаряла, счупена, дефектна, неработеща, т.е. негодна за употреба. Техниката се приема с Приемо-предавателен протокол и Договор, съгласно изискванията на чл. 8 от ЗУО.

Техниката, която приемаме за рециклиране е приемуществено от категория 2,4,5 и 6, към която спадат: компютри, монитори, сървъри, лаптопи, принтери, копирно оборудване, телефони, мобилни телефони, копирно оборудване и др. (Подробности - в Приложение 4 от Наредба за ИУЕЕО).

За тази техника НЕ предлагаме заплащане. Ако е в по-големи количества (предимно от фирми), предоставяме възможност за транспорт и товаро-разтоварни дейности за наша сметка.

 

"Квант Сервиз" ООД от 2009 година притежава Разрешение за дейности с отпадъци, издадено от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), на основание чл. 71, ал. 1 и във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). Това включва събиране, преработка, реновиране на морално остаряла техника и рециклиране на ненужна и неработеща ИТ техника.

Довериха ни се

Уникредит булбанк
Крафт фоодс
Обб
Райфайзен банк